AANDACHT VOOR UW PRIVACY

BLIJLES Bollenstreek en uw privacy. Wij hechten waarde aan transparantie en vinden het belangrijk dat het voor iedereen duidelijk is hoe wij gegevens verwerken.

 1. INLEIDING
  Om gebruik te kunnen maken van de diensten van BLIJLES Bollenstreek vraagt BLIJLES Bollenstreek de gebruiker
  van de diensten om een aantal gegevens te verstrekken. BLIJLES Bollenstreek gaat zorgvuldig om met deze gegevens
  en houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  Dit Privacybeleid is van toepassing op alle producten en diensten van BLIJLES Bollenstreek. Het doel van dit beleid is
  zorgen dat u begrijpt welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen en
  gebruiken. Daarnaast willen we u uitleggen hoe wij uw privacy beschermen en welke rechten en keuzemogelijkheden
  u heeft betreffende de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen en verwerken.
 2. DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING
  Om gebruik te kunnen maken van de producten en diensten van BLIJLES Bollenstreek wordt de gebruiker op de
  website een aantal gegevens in te vullen of per e-mail aan BLIJLES Bollenstreek te verzenden. Deze gegevens worden
  in de eerste plaats gebruikt voor de dienstverlening en om in het kader hiervan informatie te kunnen toesturen en te
  factureren. Tevens wil BLIJLES Bollenstreek de gebruiker graag regelmatig op de hoogte houden van nieuwe
  ontwikkelingen en ander soort informatie.
  Persoonsgegevens die BLIJLES Bollenstreek verzameld: Naam, Leeftijd, Woonplaats, Onderwijsinstelling, Leerjaar,
  Niveau, Opleiding, Telefoonnummer, E-mailadres.
 3. GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN
  Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden
  verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst die met BLIJLES
  Bollenstreek is gesloten. Daarnaast is het mogelijk dat BLIJLES Bollenstreek gegevens van de gebruiker op grond van
  een verplichting in verband met de geldende wet- en regelgeving aan een derde dient te verstrekken. De
  persoonsgegevens van de gebruiker worden dan uitsluitend verstrekt indien duidelijk is dat deze wettelijke
  verplichting daadwerkelijk bestaat. BLIJLES Bollenstreek behoudt het recht om de persoonsgegevens van de
  gebruiker aan de autoriteiten te verstrekking in geval van een vermoeden van fraude of misbruik van haar diensten.
 4. BEVEILIGING VAN GEGEVENS
  Gegevens van de gebruiker die door BLIJLES Bollenstreek worden verzameld en gebruikt, zijn uitsluitend
  toegankelijk voor de medewerkers van BLIJLES Bollenstreek, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk
  is. BLIJLES Bollenstreek spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen en passende technische en
  organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen
  verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of
  verstrekking van de persoonsgegevens).

S T A T E M E N T
P R I V A C Y

© 2020 BLIJLES Bollenstreek | IBAN: NL90 INGB 0009 3846 05 | KvK-nummer: 74988220 | BTW-ID: NL00247742B33

© 2020 BLIJLES Bollenstreek | IBAN: NL90 INGB 0009 3846 05 | KvK-nummer: 74988220 | BTW-ID: NL00247742B33

 1. INZAGE, CORRECTIE, VERWIJDEREN EN CONTACT
  De gebruiker kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in zijn persoonsgegevens die door BLIJLES
  Bollenstreek zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen en/of laten verwijderen. Tevens kan de gebruiker
  bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van BLIJLES Bollenstreek, echter kunt u zich uiteraard ook
  uitschrijven. Voor verdere vragen omtrent het Privacybeleid van BLIJLES Bollenstreek, kan contact worden
  opgenomen met BLIJLES Bollenstreek.
 2. PRIVACY REGLEMENTEN VAN SOCIALE MEDIA
  Op de website van BLIJLES Bollenstreek staan links naar sociale media, zoals Facebook en Instagram. Dit Privacy
  reglement geldt niet voor deze sociale media. Het gebruik van sociale media is jouw eigen verantwoordelijkheid.
  Wij raden aan deze privacyregels van deze sociale media goed door te lezen, zodat u weet wat er met uw gegevens
  gebeurt. Veel aanbieders van sociale media zijn buiten de Europese Unie gevestigd. Hierdoor is het mogelijk dat uw
  persoonsgegevens op andere manieren worden beschermd als binnen de Europese Unie.
 3. LINKS NAAR EXTERNE WEBSITES
  Deze website bevat links naar externe websites. Dit Privacy reglement geldt niet voor deze websites en webpagina’s.
  BLIJLES Bollenstreek probeert de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen.
  Wij raden aan deze privacyregels van deze externe websites goed door te lezen, zodat u weet wat er met uw gegevens
  gebeurt.
 4. WIJZIGINGEN
  BLIJLES Bollenstreek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. Het verdient
  daarom aanbeveling om dit Privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat de gebruiker van deze wijzigingen op de
  hoogte is..