Deze algemene voorwaarden scheppen een contract (overeenkomst) tussen u en BLIJLES Bollenstreek. Lees de algemene voorwaarden goed door voordat u akkoord gaat, want door akkoord te gaan bevestigt u dat u de overeenkomst begrijpt en de algemene voorwaarden aanvaardt.

Artikel 1. Definities

1.1.1 BLIJLES Bollenstreek

Onder BLIJLES Bollenstreek wordt verstaan: het overkoepelende bijles platform onder leiding van Max Uphoff en Jesper van Loon. 

1.1.2 Bijlesleerling

Onder bijlesleerling wordt verstaan: de basisschoolleerling, middelbare scholier of student die bijles ontvangt via BLIJLES Bollenstreek.

1.1.3 Bijlesgever

Onder bijlesgever wordt verstaan: de middelbare scholier of student die bijles geeft via BLIJLES Bollenstreek.  

Bijlesgevers moeten voldoen aan een van de volgende eisen: bovenbouw mavo, bovenbouw havo, bovenbouw vwo, mbo, hbo, wo. 

1.1.4 Ouder/Verzorger

Onder ouder/verzorger wordt verstaan: de ouder/verzorger die met de ouderlijke zorg van de bijlesleerling is belast. 

1.2.1 BLIJLES Share & Care

Onder BLIJLES Share & Care wordt verstaan: het platform van BLIJLES Bollenstreek voor bijlesgevers en bijlesleerlingen met BLIJLES NextGen en de mogelijkheid om vragen te stellen over bijles aan BLIJLES Bollenstreek en/of andere bijlesgevers. 

1.2.2 BLIJLES NextGen

Onder BLIJLES NextGen wordt verstaan: het eigen lesmateriaal van BLIJLES Bollenstreek. Dit lesmateriaal is speciaal ontwikkeld voor bijles. 

1.3.1   BLIJLES Matching-Principe

Onder BLIJLES Matching-Principe wordt verstaan: de methode die BLIJLES Bollenstreek zelf heeft ontwikkeld om bijlesgevers aan bijlesleerlingen te koppelen. Er wordt rekening gehouden met karaktereigenschappen, interesses en voorkeuren. 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen BLIJLES Bollenstreek en bijlesleerlingen, bijlesgevers en ouders/verzorgers.

2.2 BLIJLES Bollenstreek is te allen tijde gerechtigd om wijzigingen door te voeren in de algemene voorwaarden, mits de datum waarop deze Algemene Voorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt juist wordt weergegeven. 

Artikel 3. Uitvoering van de bijles en opzegtermijn

3.1 BLIJLES Bollenstreek zet zich actief in om alle benodigde adviezen te geven en eventueel aanvullende hulp en oplossingen te bieden, maar kan geen garantie geven voor hogere cijfers en prestaties van bijlesleerlingen of bijlesgevers. 

3.2 BLIJLES Bollenstreek maakt onderscheid in vier verschillende maandelijkse pakketten met verschillende uurtarieven. Deze pakketten gelden per kalendermaand.

3.3 Overstappen naar een ander maandelijks pakket of opzeggen kan altijd via de mail. Indien er wordt gekozen voor een ander maandelijks pakket, gaat deze per eerste dag van de volgende kalendermaand in. 

Artikel 4. Communicatie

4.1 BLIJLES Bollenstreek draagt de verantwoordelijkheid voor transparante communicatie tussen bijlesleerlingen, bijlesgevers en ouders/verzorgers. 

4.2 Bijlesgevers dragen de verantwoordelijkheid voor de plaats en de tijd van de bijles. Deze gegevens worden gedeeld met BLIJLES Bollenstreek en verwerkt in de administratie. Op basis van deze informatie worden de facturen voor de bijlesleerling opgesteld en de bijlesgevers uitbetaald. 

4.3 BLIJLES Bollenstreek heeft contact met betrokken docenten en mentoren, hieronder wordt verstaan: docenten verstrekken aanvullende informatie over de bijlesleerling en BLIJLES Bollenstreek verstrekt aanvullende informatie over het verloop van de bijles. 

4.4 Indien een bijlesleerling zich aanmeldt, streeft BLIJLES Bollenstreek om binnen twee werkdagen een geschikte bijlesgever te vinden door gebruik te maken van het BLIJLES Matching-Principe. 

Met ‘streven’ wordt bedoeld dat twee werkdagen een schatting is en dat het koppelen van een bijlesleerling aan een bijlesgever in enkele gevallen langer dan twee werkdagen duurt. 

4.5 Indien een bijlesgever zich aanmeldt, streeft BLIJLES Bollenstreek om binnen twee werkdagen aanvullende informatie over BLIJLES Share & Care en BLIJLES NextGen met deze bijlesgever te delen. 

Met ‘streven’ wordt bedoeld dat twee werkdagen een schatting is en dat het delen van deze informatie in enkele gevallen langer dan twee werkdagen duurt.

Artikel 5. Bijles

5.1 Bijles via BLIJLES Bollenstreek vindt plaats op een vooraf afgesproken dag, plaats en tijd tussen de bijlesgever en de bijlesleerling.

5.2 Bijlesgevers zijn verantwoordelijk voor de inhoud en opzet van de bijles. 

5.3.1 BLIJLES Bollenstreek maakt onderscheid in vier verschillende maandelijkse pakketten met verschillende uurtarieven. 

5.3.2 Pakket STANDAARD

Onder Pakket STANDAARD wordt verstaan: een keer per week bijles op een werkdag op een vooraf afgesproken locatie tijden de schoolperiode door een middelbare scholier. Het uurtarief bedraagt 10 euro. 

5.3.3 Pakket INTENSIEF

Onder Pakket INTENSIEF wordt verstaan: meerdere keren per week bijles op een werkdag op een vooraf afgesproken locatie tijdens de schoolperiode door een middelbare scholier. Het uurtarief bedraagt 9 euro. 

5.3.4 Pakket FLEXIBEL I

Onder Pakket FLEXIBEL I wordt verstaan: bijles bij de leerling thuis en/of tijdens het weekend (of tijdens de schoolvakanties) door een middelbare scholier. Het uurtarief bedraagt 15 euro. 

5.3.5 Pakket FLEXIBEL II

Onder Pakket FLEXIBEL II wordt verstaan: bijles door een MBO-, HBO- of WO-student. het uurtarief bedraagt 15 euro.

5.4.3 In geval van ziekte of ander verzuim dienen zowel de bijlesleerling, als de bijlesgever zich minimaal een uur van tevoren af te melden en dient er een nieuwe bijles in te worden gepland. 

Indien zowel bijlesgever en/of bijlesleerling niet minimaal een uur van tevoren afmeldt, wordt dit gezien als verzuim. 

5.4.1 Indien de bijlesleerling zonder af te zeggen een vooraf afgesproken bijles verzuimt, brengt BLIJLES Bollenstreek €15 in rekening aan de bijlesleerling als boete, deze is zichtbaar op de factuur. 

5.4.2 Indien de bijlesgever zonder af te zeggen een vooraf afgesproken bijles verzuimt, brengt BLIJLES Bollenstreek geen kosten in rekening aan de bijlesleerling voor de eerstvolgende bijles. 

5.4.4 In het geval dat de bijlesgever om onverhoopte reden niet meer in staat is om bijles te geven geldt artikel 4.4.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1 Onder intellectueel eigendom van BLIJLES Bollenstreek wordt verstaan: BLIJLES Share & Care, BLIJLES NextGen en BLIJLES Matching-Principe. BLIJLES Bollenstreek behoudt de rechten en bevoegdheden die het bedrijf toekomen op grond van de Auteurswet. 

6.2 Het intellectueel eigendom is uitsluitend bestemd voor bijlesleerlingen, bijlesgevers en ouders/verzorgers die een overeenkomst met BLIJLES Bollenstreek hebben aanvaardt. 

Op grond van de Auteurswet is het niet toegestaan om het intellectueel eigendom zonder voorafgaande toestemming te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis van derden te brengen.

Artikel 7. Hoogte van de prijs

7.1 Het uurtarief varieert van €9 tot €15 en is afhankelijk van het vooraf gekozen pakket en of de bijlesgever een middelbare scholier of student is. 

Zie artikel 5.3.1, artikel 5.3.2, artikel 5.3.3, artikel 5.3.4 en artikel 5.3.5. 

7.2 BLIJLES Bollenstreek hanteert een tevredenheidsgarantie. Het eerste bijlesuur wordt niet in rekening gebracht, als deze bij de bijlesleerling niet bevalt. De ouder/verzorger is verplicht om dit binnen twee werkdagen per mail en via telefonisch contact te bevestigen. Indien dit niet gebeurt, worden de bijlessen voortgezet en moeten de kosten van de bijles worden betaald. 

7.3 BLIJLES Bollenstreek hanteert geen inschrijfkosten of overige kosten.

7.4 Bijles is vrijgesteld van BTW. 

Artikel 8. Betaling bijles

8.1 BLIJLES Bollenstreek stelt op de 1e, 2e of 3e dag van de kalendermaand de factuur op voor de gegeven bijlessen in de vorige kalendermaand. De factuur wordt gestuurd naar het opgegeven mailadres van de ouder/verzorger. De factuur wordt opgesteld aan de hand van de verstrekte informatie vanuit de bijlesgever. 

8.2.1 Indien wordt verzuimd om de kosten voor de bijles na te komen, stuurt BLIJLES Bollenstreek na afloop van de betalingstermijn van 30 dagen een herinneringsmail naar het opgegeven mailadres van de ouder/verzorger en bijlesleerling. 

8.2.2 Indien wordt verzuimd om de kosten voor de bijles na te komen na de herinneringsmail neemt BLIJLES Bollenstreek na ongeveer een week per mail of telefonisch contact op met het opgegeven telefoonnummer van de ouder/verzorger om te informeren over de openstaande factuur.

8.2.3 Indien de kosten voor de bijles na ongeveer een week na het telefonisch contact nog niet zijn voldaan, neemt BLIJLES Bollenstreek nogmaals telefonisch contact op om te informeren over de openstaande factuur en kan de factuur eenmalig worden verhoogd met 25 euro als boete, indien er geen geldige reden is om de factuur niet te betalen. 

8.2.4 Indien wordt geweigerd om de kosten voor de bijles na te komen, is BLIJLES Bollenstreek genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen en de kosten van dit incassobureau volledig te verhalen op de bijlesleerling en/of ouder/verzorger. 

Artikel 9. Betaling bijlesgever

9.1.1 Bijlesgevers die nog op de middelbare school zitten (bovenbouw mavo, havo, vwo) ontvangen een uurloon van 7,50 euro per gegeven bijlesuur.

9.1.2 Indien de bijles bij de bijlesleerling thuis plaatsvindt en/of wordt gegeven tijdens het weekend of tijdens de schoolvakanties ontvangen bijlesgevers die nog op de middelbare school zitten (bovenbouw mavo, havo, vwo) een aanvullende vergoeding van 2,50 euro per uur. Het uurloon bedraagt dan 10 euro per uur. 

9.2.1 Bijlesgevers die een vervolgopleiding doen (mbo) ontvangen een uurloon van 12,50 euro per uur, tenzij anders overeengekomen is met BLIJLES Bollenstreek.

9.2.2 Bijlesgevers die een vervolgopleiding doen (hbo, wo) ontvangen een uurloon van 12,50 per uur, tenzij anders overeengekomen is met BLIJLES Bollenstreek.

9.3.1 De hoogte van het totale maandloon van de bijlesgever wordt bepaald aan de hand van de verstrekte informatie vanuit de bijlesgever. De bijlesgever is verantwoordelijk voor de plek, tijd en inhoud van de bijles. 

9.3.2 Indien BLIJLES Bollenstreek vermoedt dat de informatie vanuit de bijlesgever onjuist is en hierdoor de hoogte van de factuur voor de ouders en het maandloon voor de bijlesgever niet klopt, start BLIJLES Bollenstreek een intern onderzoek. Bij geen geldige reden wordt de bijlesgever per direct op non-actief gesteld, totdat er een oplossing is gevonden. 

9.4 Het totale maandloon van de bijlesgever wordt aan het einde van de maand uitbetaald via een betaalverzoek.

9.5 Indien bijlesgevers en BLIJLES Bollenstreek een overeenkomst aangaan, zijn bijlesgevers voor de wet ‘uitzendkrachten’. Dit houdt in dat bijlesgevers geen recht hebben op vakantiegeld, vergoeding van ziektekosten en/of andere vergoedingen. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 BLIJLES Bollenstreek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en immateriële schade die door bijlesgevers en bijlesleerlingen wordt veroorzaakt.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BLIJLES Bollenstreek geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor wij van BLIJLES Bollenstreek niet in staat zijn om onze verplichtingen na te komen.

11.2 BLIJLES Bollenstreek heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat BLIJLES Bollenstreek haar verbintenis had moeten nakomen.

11.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van BLIJLES Bollenstreek opgeschort.

11.4 Indien BLIJLES Bollenstreek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de ouder voor de bijles gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1 Op elke overeenkomst tussen BLIJLES Bollenstreek en ouders/verzorgers, bijlesgevers en bijlesleerlingen is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 4 februari 2020.